1. Governance

Governance Code Cultuur

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Phion, Orkest van Gelderland & Overijssel

Op 1 september 2019 fuseerden Het Gelders Orkest en Orkest van het Oosten. Vanaf seizoen 2020-2021 opereert de nieuwe organisatie onder de naam Phion, Orkest van Gelderland & Overijssel.

Governance Code Cultuur

Door de grote omvang van ons landsdeel en van de organisatie met 155 medewerkers, hebben wij relaties met een grote hoeveelheid stakeholders. Vanuit de kwalitatieve top van de muziekpiramide in het landsdeel Oost bieden wij inspiratie en een voorbeeldfunctie aan amateurs en (semi-) professionals en een inspirerende en talentontwikkelende rol op vele niveaus en voor vele leeftijden.

De Phion-organisatie, het bestuur en de Raad van Toezicht staan voor een groot besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid, transparantie en een open cultuur naar buiten en binnen. Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur. De code geeft door zijn concretere invulling handvatten voor ons als jonge organisatie om goed, verantwoord en transparant bestuur verder te ontwikkelen met een goede basis.

Phion wordt bestuurd volgens het raad-van-toezicht model, waarbij de Raad van Toezicht onbezoldigd is. Het bestuur is eenhoofdig in de functie van algemeen directeur. De acht principes uit de Governance Code Cultuur zijn verankerd in de statuten, het directiereglement en in het reglement van de Raad van Toezicht. Tevens is er een reglement voor Ondernemingsraad en Artistieke Commissie.

Raad van Toezicht

De algemeen directeur (de bestuurder) is verantwoordelijk voor de dagelijkse sturing, de Raad van Toezicht houdt hierop toezicht en vervult een controlerende, stimulerende en adviserende rol. Leden van de Raad van Toezicht vermijden elke vorm van belangenverstrengeling. De Raad van Toezicht bepaalt zijn eigen agenda en de daarvoor noodzakelijke informatie. Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, waarin de bestuurder niet aanwezig is en in welke vergadering het functioneren van de bestuurder en de Raad van Toezicht wordt geëvalueerd. Tevens heeft de Raad van Toezicht eenmaal per jaar overleg met de Ondernemingsraad. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de naleving van de Governance Code Cultuur en evalueert deze één keer per jaar. De Raad van Toezicht benoemt een externe accountant, die onder andere verantwoordelijk is voor de controle van de jaarrekening en minimaal een maal per jaar in een vergadering van de Raad van Toezicht verslag uitbrengt van zijn bevindingen.

Samenstelling Raad van Toezicht

De voorzitter van de Raad van Toezicht is per fusiedatum 1 september 2019 aangetreden. Van beide voorgaande Raden van Toezicht van Het Gelders Orkest en het Orkest van het Oosten zijn twee leden overgegaan naar de Phion-Raad. Een rooster van aftreden waarborgt een goede balans tussen continuïteit en vernieuwing. In de komende jaren zal werving nodig zijn van nieuwe leden. Deze worden op basis van een profielschets en open vacatures geworven. 

Leden

De heer M. Boumans (voorzitter)
Mevrouw S. Meijer
De heer A. Bossema
Mevrouw Y. Çegerek
Mevrouw A. Koç 
De heer J. Diepenmaat
Mevrouw I. Grimm

Algemeen directeur

De dagelijkse leiding is in handen van algemeen directeur Jacco Post.